Harcırah Nedir ? Kimler Harcırah Alabilir?

09.10.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum


  Harcirah Kanununun Kapsamı Nedir?

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri,

Genel bütçeli idareler

Özel bütçeli idareler

Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareler,

 Döner sermayeli kuruluşlar,

Özel kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller;

Kamu İktisadi Teşekkülleri

Harcirah Kanunu Kapsamında Olmayanlar Kimlerdir.?

Cumhurbaşkanının yurtiçi ve yurtdışı masraflarından dolayı oluşan harcırahı 6245 sayılı Kanun kapsamı dışındadır.

Harcirah Nedir?

Asli görevli bulundukları yerden başka yerlerde geçici olarak görevlendirilen veya başka yerlerde bulunan görevlere naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık yapılan ödemelerdir.

Kimlere Harcırah Verilir?

Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara,

Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere,

Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine,

Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere ,

Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere,

Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine,

Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine,

Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere,

Harcırah verilir.

Aile Fertleri Kimleri Kapsar?

Memur ve hizmetlinin;

Harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi,

Bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.

Kan bağı olmayanlara (üvey evlat, kayın valide, kayın ata gibi) harcırah ödenmez.

Memuriyet Mahali Nedir?

(10.09.2014-İTİBAREN)belediye sınırları içinde bulunan mahaller,

bu mahallerin dışında kalmakla birlikte; yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü,

büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise; il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler

kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerler.

Harcırahın Unsurları Nelerdir?

6245’e göre ödenmesi gereken;

yol masrafı,

gündelik,

aile masrafı ve

yer değiştirme masrafı

Konaklama masrafı

birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

Yol Gideri Nedir?

Genel olarak bir görevin yapılması amacıyla bulundukları yerden (memuriyet mahallinden) başka bir yere sürekli veya geçici görevle gönderilen memur ve hizmetlilerin yolculuk edecekleri taşıt araçlarına ödeyecekleri ücreti ifade etmektedir.

Mutat ve Muayyen Kavramları Nedir?

Mutat Taşıt-Mutat Yol: Güvenli, kolay ve aktarmasız olarak gidilip gelinebilen; kullanılması alışkanlık haline almış, o yerdeki vatandaşların çoğu tarafından tercih edilen yol ve taşıtlardan (otomobil, otobüs) ucuz olanıdır.

Muayyen Tarifeli Taşıt: İki yer arasında belli zamanda düzenli olarak işleyen ve hareket ve varış zamanları belirli tarifeye tabi olan taşıt araçlarıdır.(otobüs,tren,vapur)

Uçakla seyahat ekonomik olsa bile yurt içinde muayyen tarifeli araç olarak kabul edilmemektedir.

Memuriyet mahallinde mutat vasıta kullanmanın istisnası Var mıdır?

Memuriyet mahallinde gidilecek güzergaha belediye hizmetlerinin götürülmemiş olması nedeniyle gidilebilecek tek vasıtanın taksi olması hali. Bu durumda mutat olan vasıta taksi olacaktır ve taksiye yapılan gider ödenmelidir

Acele ve zorunlu haller: Bu gibi hallerde daire amirinin onayı şartının gerçekleşmesi halinde ekonomik açıdan daha avantajlı olan otobüs, metro gibi vasıtalar olsa dahi taksi ile yolculuk yapılması mümkündür.

Kanunun 14  üncü maddesinde belirtilen istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ücretleri için mutat ve ekonomik olma şartı getirilmemiştir.

Madde 14:Kanun kapsamındaki kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvakkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere , muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verileceği ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masraflarının da ayrıca ödeneceği hükme bağlanmıştır.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz