Öğretmenlere İl İçi Yer Değiştirme Taslağı

02.07.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


indirÖğretmenlere İl İçi Yer Değiştirme Taslağı yayınlandı.

2013 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirmelerine İlişkin Duyuru Taslağı 28 Haziran 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kamuoyunun görüşleri alınmak üzere yayınlandı.

İlk defa karşılaştığımız bu uygulama hakkında bakanlık yetkililerine teşekkür ederken, ilk defa testi kırılmadan önce söz söyleme hakkını da elde etmiş olmanın sorumluluğu ile hazırladığımız ve aşağıda yer verdiğimiz konularda taslakta eksik ve hatalar bulunmaktadır.

31 ARALIK TARİHİ, TÜM ÖĞRETMENLERE UYGULANMALI

Taslağın 2. maddesindeki; 2. Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan öğretmenlerden, 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” şeklindei açıklama hatalıdır.

Şöyle ki; bu madde ile sadece Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan veya bundan muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olan öğretmenler 31 Aralık 2013 tarihinden faydalanmaktadırlar.

Hâlbuki bu hakkın tüm öğretmenlere verilmesi ve taslaktaki 2. madde metninin “31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayacaklar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” şeklinde düzeltilmesi gerekmektedir.

Çünkü KPSS Eğitim Bilimleri sınavı iptal edilmeseydi normal şartlarda Ağustos 2010 tarihinde atanması gereken 30 bin öğretmen, Aralık 2010 tarihinde atanarak göreve başladıklarından “İl İçi ve İl Dışı Yer Değişikliği” kapsamında tarihsel bazda zarar görmektedirler.

KPSS PUANIYLA KADROYA GEÇEN ÖĞRETMENLERDE 3 YIL ŞARTI ARANMAMALI

Ayrıca 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli olarak çalışmakta iken bu tarihten sonra KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenler Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarihli ve 1438290 sayılı yazısı gereği zorunlu hizmetten muaf tutulmuşlardır.

Bu öğretmenlerin sözleşmelilikte geçen süreleri öğretmenlikte geçen süre olarak değerlendirilmeli, öğretmenlik başlangıç tarihleri sözleşmeli öğretmenlik başlangıç tarihi olarak alınmalı ve bu durum MEBBİS sistemine işlenerek Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Geçici 3. maddesindeki, “1) Bu Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında 06.05.2010 tarihi itibarıyla görev yapmakta olan öğretmenler, adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla bulundukları eğitim kurumlarında ya da illerde çalışmaları gereken sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın il içi ve iller arasında yer değiştirme dönemlerinde yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” hükümleri nedeniyle 3 yıl şartı aranmadan yer değiştirme hakkı verilmelidir.

Çünkü Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin yayınlanma tarihi olan 06.05.2010 tarihinde gelen zorunlu hizmet muafiyeti ile zorunlu hizmet muafiyeti getirilen tüm öğretmenler bu haktan faydalanmışlardır. Bu hakkın KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenlere verilmemesi haksızlık olacaktır.

Sadece 06.05.2010 tarihinde önce sözleşmeli olarak atanan öğretmenler zorunlu hizmetten muaftır.

Ayrıca bazı il milli eğitim müdürlüklerinin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 19.06.2013 tarihli ve 1438290 sayılı yazısını yanlış yorumlayarak 06.05.2010 tarihinde sonra sözleşmeli öğretmen olarak atanıp KPSS puanı ile kadroya geçen öğretmenleri de zorunlu hizmetten muaf tutukları ve bu durumu MEBBİS sistemine işledikleri yönünde sitemize bilgiler gelmektedir Bakanlığın bu konuda uyarıda bulunması gerekmektedir.

31 ARALIK TARİHİ YÖNETMELİĞE İŞLENMELİDİR

Ayrıca bu tür düzenlemelerin kılavuzlarla yapılması hukuki açıdan sakınca doğurmaktadır. Örneğin 06.05.2010 tarihli 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler” başlıklı 25. maddesi 3. Fıkrasında; “(3) İlgili yılın 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu eğitim kurumunda ya da ilde çalışılması gereken süreyi dolduracak olan öğretmenler yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” şeklinde yer alan hükümlerde yer değiştirmelerde esas alınan tarih 15 Eylüldür.

31 Aralık tarihinin yönetmelik değişikliği ile Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine işlenmesi ve bu tartışmalara son verilmesi gerekmektedir.

NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERE ÜÇ YILLIK SÜRE ŞARTI ARANMADAN YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMİŞTİR

Taslağın 4. maddesindeki; “4. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri değiştirilen öğretmenlerde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmaz.” açıklamaları ile bulunduğu okulda norm fazlası olan öğretmenlere bulunduğu kurumda en az üç yıllık süreyi tamamlama şartı aranmadan il içi yer değiştirme hakkı vererek bir bakıma il içi yer değiştirme işleminde norm kadro fazlası öğretmen atama işlemi de gerçekleştirilmektedir. Bu önemli bir gelişmedir.Çünkü il dışından geçen yıl A okuluna atandınız ve burada şu an için norm kadro fazlası oldunuz, yönetmeliğe göre üç yıl çalışma şartınız olmadığı için il içi yer değiştirme hakkınız bulunmamasına (Sadece norm fazlası öğretmen atamalarında atanabilirsiniz) rağmen kılavuzdaki bu açıklama ile il içi yer değiştirme hakkına sahip olmaktasınız.

Fakat madde metninde 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri değiştirilen öğretmenlerde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az üç yıllık süreyi tamamlama şartı aranmaması hatalı olmuştur.

Çünkü 4+4+4 eğitim sistemi nedeniyle önceki yıllarda da görev yerleri değiştirilen öğretmenlerde bulunmaktadır. Madde metnindeki “2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren” ibaresi çıkarılarak medde metni; “4. Norm kadro fazlası konumundaki öğretmenler ile 2012-2013 eğitim ve öğretim yılından itibaren görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri değiştirilen öğretmenlerde bulunduğu eğitim kurumunda çalışılması gereken en az 3 (üç) yıllık süreyi tamamlama şartı aranmaz.” şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

Taslağın 12. maddesindeki; “12. İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet sürelerinin hesabında, daha önceki kurumlarda geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.” açıklamaları eksiktir.

Açıklamalarda norm kadro fazlası oldukları gerekçesi ile görev yerleri resen ve isteğe bağlı değiştirilenler ile görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri resen veya isteğe bağlı olarak değiştirilenler madde metninde yer almamaktadır.

Hâlbuki Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 26. maddesi 15. fıkrasındaki; “Görevli oldukları eğitim kurumu kapatılan, norm kadro uygulaması nedeniyle görevli oldukları eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları ya da haklarında yapılan soruşturma sonucu görev yerleri istekleri dışında idari tasarrufla değiştirilen öğretmenlerin, bulundukları eğitim kurumunda çalışılması gereken sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilir.”hükümleri gereğince madde metninde yer alan öğretmenlerin hepsi için üç yıllık sürenin hesabında daha önceki eğitim kurumlarında geçen süreleri birlikte değerlendirilmektedir.

Bu nedenle taslaktaki 12. madde metninin; “Norm kadro fazlası oldukları gerekçesi ile veya görevli olduğu okulun dönüştürülmesi ya da kapatılması sonucu görev yerleri resen veya isteğe bağlı olarak değiştirilenler ile il içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet sürelerinin hesabında, daha önceki kurumlarda geçen süreleri birlikte değerlendirilir. Soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.”şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

MEBBİS YÖNETİCİSİ VE AR-GE ÇALIŞMALARINDA GÖREVLİ BULUNANLARA DA YER DEĞİŞTİRME HAKKI VERİLMELİDİR.

Taslağın 5. maddesindeki; “5.Üç yıllık sürenin hesabında; a. Öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak geçirdikleri süreler ile diğer eğitim kurumlarında ders okutmak ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildikleri süreler dikkate alınır.” açıklamaları eksiktir.

Çünkü MEBBİS yöneticisi, Ar-Ge, bilgi işlem, kitap komisyonu ve benzeri komisyonlarda geçici görevlendirme çalışan öğretmenler bu madde metninde bulunmamaktadır.

TÜM OKULLAR VE BU OKULLARDAKİ BOŞ KONTENJANLAR İLAN EDİLMELİDİR.

Taslağın 19. maddesindeki; “19. İl içi yer değiştirme suretiyle atamalar, tercih edilen eğitim kurumlarının norm açığı bulunan alanlarına, başvuran öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda, hizmet puanı en fazla olandan başlanarak Valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşitliği hâlinde öncelik, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana verilecek; eşitliğin bu durumda da sürmesi hâlinde bilgisayar kurasına başvurulacaktır.” açıklamaları eksiktir.

Çünkü il içi yer değiştirme atamalarında öğretmenlere sıraya girmektedir. Bu nedenle norm kadro açığı bulunan tüm okulların kontenjanların ilan edilmesi gerekmektedir. Bu boş kontenjanlar ilan edilmemekte el altından boş yerler bazı öğretmenlere söylenerek atamalar gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle taslaktaki 19. madde metnine şaibeleri önlemek için tüm okul ve kurumların boş norm kadrolarının ilan edilmesi şartı konulmalıdır.

ZORUNLU HİZMETE GİTMEK İSTEYEN ÖĞRETMENLERE ENGEL OLUNMAMALIDIR.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler” başlıklı 25. maddesi 6. fıkrası; “(6) İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler, istemeleri hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına da atanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Ancak zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülmeyen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak için başvuruda bulunamazlar.” hükümlerinde hiçbir süre kısıtlaması bulunmadan zorunlu hizmete gitmek isteyen öğretmenlere yer değiştirme hakkı verilmektedir.

Ayrıca Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler” başlıklı 28. maddesi 3. fıkrası; “(3) Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, bulundukları eğitim kurumunda ya da ildeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarında toplam 3 yıl süreyle görev yapmaları kaydıyla il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilirler…” hükümleri de bulunmaktadır.

Taslakta bu yönde düzenleme yapılmalıdır.

SIRA ATAMALARI YAPILMALIDIR.

Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin ” İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme suretiyle atamalar “ başlıklı 34. maddesi 1. fıkrasındaki; “ İl içinde yer değiştirme talebinde bulunan öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla yapılan sıraya bağlı olarak haziran ve ağustos aylarında birer kez olmak üzere eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı çerçevesinde hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilir. Ataması yapılamayanların sıraları ağustos ayı sonu itibarıyla iptal edilir….”hükümler nedeniyle sıranın en az iki kez çalıştırılması gerekmektedir. Taslakta sıraların çalıştırılması ile ilgili bir takvim ve açıklama bulunmamaktadır.

Özellikle öğretmenlerin emekli olması nedeniyle norm kadrolarda boşluklar oluşmaktadır. Bu nedenle sıra atamalarının norm kadro fazlası öğretmenler atanmadan önce çalıştırılması gerekmektedir.

ÖĞRETMENLER TATİLDE OLDUKLARI İÇİN BAŞVURUDA KOLAYLIK SAĞLANMALIDIR.

Bu nedenle kılavuza “Öğretmenler, başvurularını şahsen yapabilecekleri gibi çalıştığı il/ilçe dışında bulunanlar kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle de başvuru yapabileceklerdir.” açıklaması eklenmelidir.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz