Sağlık Denetçi Yardımcılığı İş İlanı

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


indirTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, toplam 20 Sağlık Denetçi Yardımcısı alacaktır. Başvurular 19 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 17:30’da sona erecektir.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaçve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

SAĞLIK DENETÇİYARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I. GENELBİLGİLER

T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, DenetimHizmetleri Daire Başkanlığına 8 eczacılık fakültesi, 2 biyomühendislik/genetikbiyomühendislik, 2 moleküler biyoloji ve genetikmühendisliği, 1 biyoloji bölümü, 1 biyomedikal mühendisliği, 6 hukuk, siyasalbilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri veya bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarının birinden mezunu olmak üzere toplam 20 Sağlık DenetçiYardımcısı alınacaktır.

Başvurular19 Ağustos 2013 Pazartesi günü başlayıp 29 Ağustos 2013 Perşembe günü saat 17:30’da sona erecektir. Sınava katılmak isteyen adaylarınTürkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna bizzat başvurmaları veya sınav başvuruformu, 2 adet fotoğraf ve KPSS Sonuç Belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,yükseköğrenim diploması veya bitirme belgesinin A4 boyutunda fotokopisinipostayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeden dolayı süresindeulaşmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.

Sınavakatılmak isteyen adaylar başvuru formu ve sınavla ilgili bilgileri içerenduyuru metnini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden(www.titck.gov.tr) temin edebileceklerdir.

II. SAĞLIKDENETÇİ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

SağlıkDenetçi Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıdaki nitelikleritaşımak gerekir:

a) 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindebelirtilen genel şartları taşımak,

b) En az 4 yıl süreli lisans eğitimi veren eczacılık fakültesi, biyomühendislik/ genetik biyomühendislikbölümü, moleküler biyoloji ve genetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikalmühendisliği, hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarîbilimler fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafındankabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarının birindenmezun olmak,

c) Yazılısınav tarihinde 35 yaşını doldurmamış olmak,

ç) Adlisicili yönünden Sağlık Denetçiliğine engel hali bulunmamak,

d) Sağlıkdurumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak,

e) T.C.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz 2012 veya06-07 Temmuz 2013 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında(KPSS), KPSS P8 puan türünden 70 ve daha yüksek puan almış olmak gerekmektedir.

Sınavabaşvuran adaylardan 07-08 Temmuz 2012 veya 06-07 Temmuz 2013 KPSS P8 puanısonuçlarına göre alınacak kişi sayısının 10 katı aday (200 kişi) söz konusupuan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak yazılı sınava çağrılacaktır.

Ancak sonsıradaki adayla aynı puanı almış olan adaylar da sınava katılmaya hak kazanır.Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 9 Eylül 2013 tarihinden itibaren Türkiyeİlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilanedilecek olup, kişilere ayrıca özel bir duyuru yapılmayacaktır.

III. BAŞVURUŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

Adaylar,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmi internet sitesinde (www.titck.gov.tr)ilan edilen “Sağlık Denetçi Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu’nuaçık ve eksiksiz olarak doldurup, fotoğraf yapıştırıp ıslak imzalı olarak,aşağıda istenen belgeler ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5 P.K. 06520 Çankaya/ANKARAadresine posta veya hafta içi 09:00-18:00 mesaisaatleri arasında şahsen başvuruda bulunabileceklerdir.

SağlıkDenetçi Yardımcılığı Giriş Sınavına Girmek İsteyen Adaylardan İstenen Belgeler;

1) Kurumunresmi internet sitesinden temin edilerek, başvuru sahibi tarafından açık veeksiksiz doldurulmuş, fotoğraf yapıştırılmış ıslak imzalı Sağlık DenetçiYardımcılığı sınav başvuru formu,

2) KPSSbelgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

3) İki adetfotoğraf,

4)Yükseköğrenimdiploması veya bitirme belgesinin fotokopisi (A4 boyutunda),

Yukardasayılan belgelerin, 29 Ağustos 2013 tarihi mesai bitimine kadar Kuruma teslimedilmesi şarttır. Postadaki gecikmeler nedeniyle süresi içinde Kurumaulaşmayan, eksik belge ve bilgileri bulunan ve şartları taşımadığı haldeyapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru tarihi olarak,Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu evrak birimine giriş tarih ve saati esasalınacaktır.Sınavbaşvurusu için müracaat edilecek yer:

Türkiye İlaçve Tıbbi Cihaz Kurumu Söğütözü Mah. 2176. Sok. No:5P.K. 06520 Çankaya/ ANKARA Tel: 0 312-218 30 00/3709

IV. SINAVKONULARI:

YazılıSınav; Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmeksuretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır. Yazılısınav, sınav konuları itibariyle test veya klasik sınav şeklindeyapılabilecektir.

A) Siyasalbilgiler, hukuk, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri veyabunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarındanmezun olan adayların yazılı sınav konuları:

a) Hukuk:Anayasa hukuku, İdare hukuku, Ceza hukuku (genel esaslar ve memur suçları),Medeni hukuk (genel esaslar ve ayni haklar), Borçlar hukuku (genel esaslar),Ticaret hukuku (genel esaslar), Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku.

b) İktisat:İktisat Teorisi (mikro iktisat, makro iktisat), İktisadi Düşünceler veDoktrinler Tarihi, Para, Banka, Kredi ve Konjonktür Uluslararası İktisadiİlişkiler ve Teşekküller, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomik Sorunlar.

c) Maliye:Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Kamu Giderleri, Bütçe.

ç) Muhasebe:Genel Muhasebe, Bilanço Analizi ve Teknikleri, Ticari Hesap.

B) Eczacılık fakültesi, biyomühendislik/genetik biyomühendislik bölümü, moleküler biyoloji vegenetik bölümü, biyoloji bölümü, biyomedikal müh.bölümlerinden mezun adaylar için sınav konuları:

a) Hukuk:Temel Hukuk Bilgisi.

b) Kendimeslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veyafizik, kimya, biyoloji, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular.

C) Her İkiAday Grubu İçin

a)Kompozisyon (genel, güncel ve sosyo-ekonomikkonular).

b) YabancıDil: İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi.

V. SINAVTARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav,yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır. YazılıSınav, 21 Eylül 2013 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazananadaylara sınavın yapılacağı yeri, tarihi ve saati belirten fotoğraflı “SınavGiriş Belgesi” verilecektir. Adaylar, sınava Sınav Giriş Belgesi ile fotoğraflıve onaylı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi) kontrol edildiktensonra alınacaklardır. Adaylar istendiğinde bunları sınav görevlilerine ibrazetmekle yükümlüdürler.

SINAV SONUÇLARININDEĞERLENDİRİLMESİ

SağlıkDenetçi Yardımcılığı giriş sınavında; her konu grubu için tam not 100’dür.Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için yabancı dil dışında her konu grubuiçin alınan notun 60’tan ve konu gruplarının yabancı dil dahilaritmetik ortalamasının da 70’den aşağı olmaması gerekir.

Yazılı sınavbaşarı sıralamasında, sınav notu eşit olan adayların bulunması durumundayabancı dil notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Sözlü Sınav;Yazılı sınavda başarı gösteren adaylar arasından en yüksek nottan başlanmaksuretiyle alınacak Sağlık Denetçi Yardımcısı sayısının 3 (üç) katını aşmayacaksayıda aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılısınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi, sözlü sınavınyapılacağı yer, tarihi ve saati Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu resmiinternet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylarayazıyla bildirilecektir.

Sözlüsınavda aday;

a) Yazılısınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Birkonuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati,temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni,ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genelyetenek ve genel kültürü,

e) Bilimselve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirmeyetabi tutulur.

Sözlüsınavda başarılı sayılmak için Komisyon Başkan ve üyelerinin yüz tam puanüzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.

VI. SAĞLIK DENETÇİ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARIN İLANI VE İTİRAZ:

SağlıkDenetçi Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70’denaz olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yazılı sınav notu ile sözlü sınav notutoplamının ortalaması alınarak bulunur.

Sınavdabaşarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstünolanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, sırasıyla yazılısınav notu ve KPSS puanı yüksek olan aday öncelik kazanır.

SağlıkDenetçi Yardımcılığı giriş sınavında başarılı olanlara yazılı tebligatyapılacak olup kazananların listesi ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuresmi internet sitesinden (www.titck.gov.tr) ilan edilecektir.

Yazılı vesözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilan gününden başlamak üzere5 işgünü içinde Komisyona yapılır.

VII – DİĞERHUSUSLAR

Başvuruevraklarında zımba kullanılmayacak olup, fotoğraf yapıştırıcı ileyapıştırılacaktır.

Giriş sınavısonucunda başarılı olan adaylar, tebliğ tarihinden itibaren, belirtilenbelgeler ile on beş gün içerisinde yazılı olarak Kuruma başvurmak zorundadır.

Sınavıkazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavlarıgeçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptaledilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar vehaklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Soru-sorunlarınız içn yorum kısmına yazınız.


İlan Galeri