Sağlık personeline müjdeli haber

21.06.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


aile-hekimi-sorgulaSağlık personelinin, nöbet ücreti artıyor.Sağlık personelinin nöbet ücretleri artırılıcak.Alınan bilgilere göre:

657 sayılı Kanunun ek 33. maddesinin şu anki hali

Ek Madde 33 – (Değişik madde: 21.01.2010 – 5947 S.K./10. md.)(*)

Yataklı tedavi kurumları, seyyar hastaneler, ağız vediş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlıkhizmetlerinde haftalık çalışma süresi dışında normal, acil veya branş nöbeti tutarak, bu nöbetkarşılığında kurumunca izin kullanmasınamüsaade edilmeyen memurlar ile sözleşmelipersonele, izin suretiyle karşılanamayan her birnöbet saati için (nöbet süresi kesintisiz 6 saatten az olmamak üzere), aşağıda gösterilen göstergerakamlarının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu hesaplanacak tutarda nöbet ücreti ödenir. Ancak ayda 130 saatten fazlası için ödeme yapılmaz. Bu ücret damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.Bu madde hükmü, üniversitelerin yataklı tedavi kurumlarında çalışan ve 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılıYükseköğretim Kanununun 50 nci maddesinin (e) bendi kapsamında bulunanlar hakkında da uygulanır.

İcap nöbeti tutan ve bu nöbet karşılığında kurumunca izin kullanmasına müsaade edilmeyen memurlar ilesözleşmeli personele, izin suretiyle karşılanamayan her bir icap nöbeti saati için, icap nöbeti süresi kesintisiz 12 saatten az olmamak üzere, yukarıda nöbet ücreti için belirlenen ücretin yüzde 40’ı tutarındaicap nöbet ücreti ödenir. Bu şekilde ücretlendirilebilecek toplam icap nöbeti süresi aylık 120 saatigeçemez.

Bu madde uyarınca yapılacak ödemeler, döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayebütçesinden karşılanır.

20 Haziran’da Meclise sevk edilen, Sağlık Bakanlığı teşkilat kanunu tasarısında yer alan hüküm:

MADDE 8- 657 sayılı Kanunun ek 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu ücret yoğun bakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetlerinde tutulan söz konusu nöbetler içinyüzde elli oranında artırımlı ödenir.”

Değerlendirme Sonucunda:

Tasarının yasalaşması halinde, nöbet ücreti 3 birimde yüzde 50 arttırımlı ödenecektir. Bu birimler, yoğunbakım, acil servis ve 112 acil sağlık hizmetleridir.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz