Tapu Kadastro ve Türk Patent Enstitüsü 229 Personel Alacağını Açıkladı!!!

17.06.2013

Kişi Okumuş

0 Yorum


indir

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yaptığı duyuruda 229 yeni personel alacağını bildirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 41 uzman, 81 büro personeli, 1 arşiv, 18 tapu arşiv uzmanı, 24 harita mühendisi, 13 kadastro teknisyeni, 4 programcı, 1 mimar, 1 uçak kontrol ve bakım makinisti ve 5 bilgisayar mühendisi olmak üzere toplam 189 sözleşmeli personel, Türk Patent Enstitüsü’de 40 marka uzman yardımcısı alacak. İki kuruma toplam 229 personel alınacak.

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı Aranan Özellikler:

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINA SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.

 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, unvanı, adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek Madde 2/b bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarı sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:

 

A) GENEL ŞARTLAR

 

1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2. Lisans mezunları için 2012 yılı KPSSP3 (B) puan türü, Önlisans mezunları için 2012 yılı KPSSP93 (B) puan türü ve Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunları için 2012 yılı KPSSP94 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.

3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR:

 

1-Mühendis (Harita) (Taşra):

a) Üniversitelerin Harita, Harita ve Kadastro, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

 

2-Mühendis (Bilgisayar) (Merkez):

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak.

 

3-Mimar (Merkez) :

Üniversitelerin Mimarlık bölümlerinden mezun olmak.

 

4-Kadastro Teknisyeni (Taşra) :

a) Meslek Yüksekokullarının Harita-Kadastro bölümü mezunu olmak veya Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi mezunu olmak.

b) Şantiye şartlarında çalışmayı ve çalışma süresince şantiyede ikamet etmeyi kabul etmek, bu şartlarda çalışmaya engel hali bulunmamak.

 

5- Uzman (Taşra):

Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

 

6- Büro Personeli (Merkez ve Taşra):

Üniversitelerin Hukuk, İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler ve Kamu Yönetimi Bölümlerinden Lisans mezunu olmak veya Tapu ve Kadastro Meslek Yüksekokulu ya da Emlak ve Emlak Yönetimi mezunu olmak.

 

7-Tapu Arşiv Uzmanı (Merkez ve Taşra):

Yüksek okulların kütüphanecilik veya arşiv ile ilgili bölümlerinden (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından) mezun olmak veya programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren Yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

8- Arşiv Uzmanı (Merkez):

Programında Osmanlı Paleografyası derslerine yer veren (Bilgi ve Belge Yönetimi, Dökümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik, Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programından) 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak (Atanmaya hak kazanan adaylardan Osmanlı Paleografyası dersi gördüğünü gösterir Transkript istenecektir).

 

9- Programcı (Taşra):

a) Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Elektrik ve Elektronik, Elektronik Haberleşme,Bilgisayar, Matematik, İstatistik ve Fizik Bölüm/Mühendislikleri mezunu veya Fakülte veya Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar Programcılığı Bölümleri mezunu olmak.

b) Yüksek öğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılmış olmak ve en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olduğunu belgelemek. Yabancı dil sınavı sonuçları 5 yıl süre ile geçerlidir.

Ancak;

– Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve bilgisayar programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar,

– Yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora eğitimi yapanlar,

– İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL-IBT sınavından en az 72 CBT sınavından 198 PBT sınavından 531 veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 4 puan alanların, İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir.

 

10- Uçak Kontrol Makinisti (Merkez):

Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden (Uçak Gövde- Motor, Uçak Gövde- Motor Bakım veya Uçak Gövde-Motor Bakım) lisans programından mezun olmak veya ilgili kurum ve kuruluşlarda (Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Hava Kurumu, Türk Hava Yolları) görev yapmış ve hava aracı bakım veya kontrol lisansına sahip olmak.

 

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :

 

1. Başvurular 08-15 Temmuz 2013 tarihleri arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personel başvuru sistemi üzerinden ( portal.tkgm.gov.tr ) yapılacaktır.

2. Başvuru esnasında diploma veya mezuniyet belgesinin taranmış bir örneği ile Programcı unvanı için başvuran adayların KPDS veya dengi sonuç belgesinin taranmış bir örneği sistem üzerinden başvuruya eklenecektir.

3. 15 Temmuz 2013 günü saat 18:00 itibariyle başvurular sonlandırılacaktır.

4. Posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Adaylar yalnızca bir unvan için başvuru yapabilecek olup, birden fazla unvan için başvuru yapıldığının tespiti halinde başvuruların tamamı geçersiz sayılacaktır.

 

E) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :

 

1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Mühendis (Harita), Mühendis (Bilgisayar), Mimar, Uzman, Kadastro Teknisyeni, Büro Personeli, Arşiv Uzmanı, Tapu Arşiv Uzmanı, Programcı ve Uçak Kontrol Makinisti unvanları için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı ayrı, en yüksek puan alan adaylardan başlanarak sıraya konulmak kaydıyla puan sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar aday atanmaya hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

2. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.

3. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.

4. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan atama yapılacaktır.

 

 

 

 

 

GENEL HÜKÜMLER :

 


1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.

2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine diğer adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükme aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal edilecektir.

4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

F) TEBLİGAT :

 

Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

 

G) ATANMAYA HAK KAZANANLARDAN İSTENİLECEK BELGELER :

1. 6 Adet Fotoğraf (Yeni Çekilmiş)

2. Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Savcılığından Yeni Tarihli)

3. Öğrenim Belgesi Fotokopisi

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)

6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet) (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilip bilgisayar ortamında doldurularak teslim edilecektir.)

7. Personel Beyan Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

8. Mal Bildirimi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

9. Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

10. Personel Bilgi Formu (www.tkgm.gov.tr adresinden temin edilecektir).

 

Türk Patent Enstitüsü Personel Alımı İlanı:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VE MARKA UZMAN YARDIMCILIĞI KADROSUNA

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

6 Nisan 2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Enstitümüzde Patent ve Marka Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, 15.07.2013 tarihinde başlayacak olan sözlü giriş sınavı ile aşağıda fakültesi/bölümü, unvanı, sınıfı, derecesi, kadro sayısı, KPSS puan türü ve taban puanı belirtilen toplam (40) adet Patent ve Marka Uzman Yardımcısı kadrosuna personel alınacaktır.

 

Tablo-1

FAKÜLTE/BÖLÜM UNVAN SINIF DERECE KADRO SAYISI KPSS PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği Bölümü Patent Uzman Yardımcısı GİH 9 4 KPSSP6 80
Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Patent Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP6 80
Eczacılık Fakültesi Patent Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP6 80
Kimya Bölümü, Biyokimya Bölümü Patent Uzman Yardımcısı GİH 9 2 KPSSP6 80
Endüstri Tasarımı Bölümü, Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, Endüstriyel Tasarım Bölümü Marka Uzman Yardımcısı GİH 9 1 KPSSP6 80
Endüstri Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliği Bölümü Marka Uzman Yardımcısı GİH 9 4 KPSSP6 80
Hukuk Fakültesi Marka Uzman Yardımcısı GİH 9 20 KPSSP11 80
Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri Marka Uzman Yardımcısı GİH 9 5 KPSSP54 80
TOPLAM 40

A – GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının Tablo-1’de belirtilen fakülte/bölümlerinde ya da bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlardan mezun olmak,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; (A) grubu kadrolar için 09-10 Temmuz 2011 veya 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS) Tablo-1’de belirtilen puan türlerinden asgari puanı almış olmak,

4) Sözlü sınavın başladığı gün itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

B – BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER

1) Başvurular, şartları taşıyan adaylar tarafından, ilan tarihinden itibaren (15) onbeş gün içinde elektronik ortamda Enstitümüz resmi internet sitesinin (www.turkpatent.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan form eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak yapılacaktır.

2) Sadece Enstitü internet sitesi üzerinden yapılan başvurular geçerli olup, Enstitümüze elden veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3) Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; Tablo-1’de belirtilen her grup için belirlenen KPSS puan türünden en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının en fazla 4 katı kadar aday (Son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.

4) Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat ile istenilen belgeler, sınav tarihinden en az onbeş (15) gün önce Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr) ve duyuru panosunda ilan edilecektir.

5) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, istenilen belgeleri süresi içinde Enstitüye sunmaması veya hakkından feragat etmesi halinde, 3 üncü maddede belirtilen aday sayısı tamamlanıncaya kadar, sıradaki diğer adaylar çağrılacaktır.

6) Sözlü sınava girecek adaylardan;

a) Enstitümüz resmi internet sitesi (www.turkpatent.gov.tr) üzerinden oluşturulan başvuru formu,

b) Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Enstitüce bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülte ya da noter tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) T.C. Kimlik Numarası beyanı (nüfus cüzdanı fotokopisi),

d) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmiş,

istenecektir.

C – SÖZLÜ SINAV KONULARI

Sözlü sınav;

a) Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç)Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

D – SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Adaylar, Sınav Kurulu tarafından, Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilecektir.

2) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Sınav Kurulu başkanı ve üyelerince yüz tam puan üzerinden verilen sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması en az yetmiş olmalıdır.

3) Adayların başarı puanı, sözlü sınav puanı olup, Tablo-1’de belirtilen her grup kendi içinde başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle sıralanacaktır. Başarı puanlarının eşitliği halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır. Bu sıralama sonucunda, ilanda belirtilen toplam kadro sayısı kadar asil aday ile ilanda belirtilen toplam kadro sayısının yarısı kadar yedek aday belirlenecektir.

E – SINAV SONUÇLARININ İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ

1) Giriş sınavını asil ve yedek olarak kazananlar, Enstitümüz internet sitesinde (www.turkpatent.gov.tr.) ve duyuru panosunda ilan edilecek, ayrıca, sınav sonucu asil ve yedek adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

2) Adaylar giriş sınavı sonuçlarına, ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde yazılı olarak itiraz edebilirler.

F – DİĞER HUSUSLAR

1) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaportlarını ibraz ederek sınava alınacaklardır.

2) Sınavı kazananlardan, sınav başvurusunda istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir. Ayrıca, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde, Enstitüyü yanıltanlar kamu görevlisi ise ayrıca çalıştıkları kuruma da bu durum bildirilir.

3) Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılamayanlar ya da atamadan sonra ayrılanlar olduğu takdirde onların yerlerine yedek listeden atama yapılacaktır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

İlan olunur.

memurlar.net


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz