Toplu Sözleşmenin Memurlara Getirdiği Yenilikler

25.08.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum


Toplu Sözleşmenin Memurlara Getirdiği Yenilikler

2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ 017 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ AÇIKLAMA
Madde 1-2-3-4: Kapsam, Dayanak, Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi, Taraflar Madde 1-2-3-4: Kapsam, Dayanak, Yürürlük süresi ve tereddütlerin giderilmesi, Taraflar 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Toplu sözleşmenin standart maddeleri)
Madde 5: Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin artırılması Madde 5: Katsayıların belirlenmesi ve ücretlerin belirlenmesi Kapsam dahilindeki personele 2018 yılı için %4+3,5-2019 yılı için %4+5 maaş zammı getirmektedir.
Madde 6: Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel Madde 6: Ücretleri Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla belirlenmiş olan personel 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(399 sayılı KHK’ya tabi personelin maaş zamlarına ilişkin standart hüküm içermektedir)
Madde 7: Mali ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında bulunan personel Madde 7: Mali ve sosyal hakları 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamında bulunan personel 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Söz konusu KHK kapsamındaki personelin maaş zamlarına ilişkin standart hüküm içermektedir)
Madde 8: Enflasyon farkı ödemesi Madde 8: Enflasyon farkı ödemesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Altışar aylık dilimler halinde gerçekleşecek enflasyonun aynı dönemler için öngörülen maaş artışlarını aşması durumunda personele enflasyon farkı ödenmesine ilişkin standart hüküm içermektedir)
Madde 9: Sözleşmeli personele yiyecek yardımı Madde 9: Sözleşmeli personele yiyecek yardımı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 10: Emekli olanlara ödenen tazminat Madde 10: Emekli olanlara ödenen tazminat 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 11: Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi Madde 11: Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 12: Mali sorumluluk zammı Madde 12: Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır mal sorumlularının mali sorumluluk zammı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Başlık farklı olmasına rağmen madde içeriği ve kapsamı aynıdır)
Madde 13: Zam ve tazminatlar Madde 13: Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap patoloğu ve sosyologların zam ve tazminatları 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Başlık farklı olmasına rağmen madde içeriği ve kapsamı aynıdır)
Madde 14: Seyyar görev tazminatı Madde 14: Seyyar görev tazminatı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 15: Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi Madde 15: Hizmet tahsisli kamu konutlarının kapsamının genişletilmesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 16: KİT’lerde konut kira bedeli Madde 16: KİT’lerde konut kira bedeli 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 17: Geçici personele fazla çalışma ücreti Madde 17: Geçici personele fazla çalışma ücreti 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 18: KİT’lerde kıdem ücreti Madde 18: KİT’lerde kıdem ücreti 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 19: İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı Madde 19: İtfaiyeci kadrosunun hizmet sınıfı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 20: Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması Madde 20: Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 21: 375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi Madde 21: 375 sayılı KHK’ye ekli (II) ve (III) sayılı Cetvellerde yer alan ücret göstergesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 22: Avukatlık vekalet ücreti Madde 22: Avukatlık vekalet ücreti Avukatlık vekalet ücreti gösterge rakamı 15000’den 20000’e çıkarılmakta ve mevcut katsayıya göre vekalet ücreti 513,5 TL artırılmaktadır.
Madde 23: Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi Madde 23: Geçici personele aile yardımı ödeneği verilmesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 24: Geçici personele ek ödeme Madde 24: Geçici personele ek ödeme Geçici personele verilmekte olan ek ödeme gösterge rakamı 1800’den 2400’e yükseltilmekte ve geçici personele ödenmekte olan ek ödeme mevcut katsayıya göre brüt 184,87 TL’den 246,49 TL’ye çıkarılmaktadır.
Madde 25: Programcı ve çözümleyici Madde 25: Programcı ve çözümleyicilerin zam ve tazminatları 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
(Başlık farklı olmasına rağmen madde içeriği ve kapsamı aynıdır)
Madde 26: Toplu sözleşme ikramiyesi Madde 26: Toplu sözleşme ikramiyesi 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 27: Servis hizmeti Madde 27: Servis hizmeti 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 29: Bazı personelin giyecek yardımı Madde 28: Bazı personelin giyecek yardımı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 30: KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı Madde 29: KİT’lerde görev yapan müdürlerin özel hizmet tazminatı KİT’lerde görev yapan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilmekte ve mevcut katsayıya göre brüt 97,6 TL artış sağlanmaktadır.
Madde 31: Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı Madde 30: Sivil savunma uzmanlarının özel hizmet tazminatı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 32: KİT’lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin ek ödemesi Madde 31: KİT’lerde görev yapan bazı personelin ek ödemesi KİT’lerde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman ve şehir plancısı pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilmekte ve mevcut katsayıya göre brüt 117,1 TL artış sağlanmaktadır.
Madde 33: Şeflerin özel hizmet tazminatı Madde 32: Şeflerin özel hizmet tazminatı Şef kadrolarında bulunan personelin dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 3 puan ilave edilmekte ve mevcut katsayıya göre 29,3 TL artış sağlanmaktadır.
Madde 34: Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı Madde 33: Koruma ve güvenlik görevlilerinin ek ödeme oranı 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 35: Sözleşmeli olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret Madde 34: Sözleşmeli olarak istihdam edilen teknik personele ilave ücret KİT’lerde 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilen personelden;
-Kimyager, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman pozisyonlarında bulunanların ek özel hizmet tazminatlarına 25 TL,
-Başeksper, eksper ve topograf pozisyonlarında bulunanlara 15 TL ilave artış yapılmaktadır.
Madde 40: Cuma namazı izni Madde 35: Cuma günü öğle tatili 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 36: Hac izni Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yapılan hac kurası sonucu hacca gitmeye hak kazandığı halde kullanabileceği yasal izni kalmayan kamu görevlilerine hac süresince ücretsiz izin hakkı getirilmektedir.
Madde 43: İtfaiye personeli Madde 37: İtfaiye personeli 2015 YILI TOPLU SÖZLEŞME HÜKMÜ
Madde 38: Hizmet tahsisli konutlar Hizmet tahsisli konutlardan yararlanma süreleri, yararlanılan konutun yeri ve nitelikleri dikkate alınarak idarelerince sıra tahsisli konutların tahsisine esas puanlamada dikkate alınmayabilir hükmü getirilmektedir.
Madde 39: Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma Eş ve çocuk durumunda meydana gelen değişiklikleri sonradan bildiren personele; durumundaki bu değişikliğin aile yardımı ve/veya çocuk parası almayı gerektirecek bir sonuç doğurması durumunda, 01.01.2018 tarihinden geriye gitmemek kaydıyla, geriye dönük aile yardımı ve çocuk parası ödemesi yapılması sağlanmaktadır.
Madde 40: Fazla çalışma ücreti ödemeleri Fazla çalışma ödemelerinde düzenleme yapılmaktadır. Ancak bu durum ek bir hak ya da ödeme getirmemektedir.
Madde 41: Kreş hizmeti Kamu kurum ve kuruluşlarının imkânları çerçevesinde kreş hizmeti sunma ve kapasitesini artırma konusunda tavsiye niteliğinde bir maddedir.
Madde 42: Tabiplere ek ödeme 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesinin 3 üncü fıkrasında sayılanlar dışındaki Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olan tabip ve diş tabiplerinin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilmekte ve mevcut katsayıya göre brüt 117,1 TL artış sağlanmaktadır.
Madde 43: Engelli çocuk aile yardımı En az %40 oranında özürlü olduğu sağlık kurulu raporuyla belirlenmiş çocuğu olan personele, çocuk parasının %50 artırımlı ödenmesi sağlanmaktadır.
Madde 44: Memuriyet mahalli Madde, memuriyet mahalli tanımındaki belirsizliğin giderilmesine yönelik olarak düzenlenmiş, ancak memuriyet mahallini 6245 sayılı Harcırah Kanunu’ndaki şekliyle tanımlamıştır.
Madde 45: Avukatlara yol tazminatı verilmesi Kurum avukatlarına; Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı Harçlar kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2nci maddesindeki görevleri ifa etmeleri kaydıyla hazine avukatları için öngörülen yol tazminatı kadar yol tazminatı verilmesi sağlanmıştır.
Madde 46: Misafirhanelerden yararlanma Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına giden memurun eşi, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocukları ile çocuklarının yükseköğrenim görmekteyken sınav ya da en az bir ay sürecek zorunlu staj nedeniyle memuriyet mahalli dışına gidenlerin imkânlar ölçüsünde kurum misafirhanelerinden kurum personeli tarifesi üzerinden faydalanması sağlanmaktadır.
Madde 47: Sözleşmeli personel ücretlerinde esas alınan hizmet süresi Sözleşmeli personelin ücretlerinde esas alınan hizmet süresinin tespitinde daha önce yalnızca kendi kurumundaki süreler dikkate alınırken, madde ile bütün kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro ve pozisyonda geçen sürelerin dikkate alınması sağlanmıştır.
Madde 48: Biyologlara ek özel hizmet tazminatı Açık çalışma mahallerindeki çevresel etki değerlendirmesi çalışmalarına katılan biyologlara da ek özel hizmet tazminatı verilmesi sağlanmıştır.
Madde 49: Helal gıda Kamu kurum ve kuruluşlarınca yemek hizmeti sunulmasında helal gıda sertifikalı ürünler kullanılmasına yönelik emredici hüküm içermeyen, temenni maddesidir.
Madde 50: Engelli kamu görevlilerine yönelik düzenlemeler Engelli kamu görevlilerine mesleki uyum eğitimleri düzenlenmesi, fiziki çalışma koşullarının iyileştirilmesi, memuriyet mahalli dışında görevlendirilmesi durumunda refakatçi verilmesi, kamu konutlarından yararlanmada pozitif ayrımcılık sağlanması konularını içeren bir tavsiye kararı niteliğindedir.
2015 TOPLU SÖZLEŞMESİNDE YER ALIP 2017 TOPLU SÖZLEŞMESİNDEN ÇIKARILAN HÜKÜMLER
Madde 28: İlave derece verilmesi Memurlara ilave bir derece verilmesi kanunla düzenlendiği için metinde yer almamıştır.
Madde 36: Bazı işçilerin kamu görevlisi ve geçici personelin sözleşmeli personelin statüsüne geçirilmesi 4/C’li personel ile memur işi yapan kamu işçilerinin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi hükmü geçtiğimiz dönemde uygulanmadığı gibi bu toplu sözleşmede de yer almamıştır.
Madde 37: Bazı konularda çalışma yapılması Refakat izni, kadro dereceleri ve sivil memurların hukuki durumlarına yönelik olarak yapılacak düzenlemeler geride kalan dönemde uygulanmamış bu toplu sözleşme metninden de çıkarılmıştır.
Madde 38: Fiili hizmet süresi zammı Fiili hizmet zamlarının yeniden belirlenmesine ilişkin hüküm geçen dönemde uygulanmadığı gibi bu toplu sözleşme metninde de yer almamıştır.
Madde 39: KİT’lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücretleri KİT’lerde ücret grupları gecikmeli de olsa YPK ile 3’e düşürüldüğü için toplu sözleşme metninde yer almamıştır.
Madde 41: KİT’lerde sözleşmeli personelin yıllık izinleri KİT’lerde görev yapan personelin kullanamadığı yıllık izinlerinin bir sonraki yıla devri sağlandığı için bu maddeye toplu sözleşme metninde yer verilmemiştir.
Madde 42: Tazminat yansıtma oranları 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2015/857 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla emeklilere bağlanacak maaşlarda uygulanacak tazminat oranları yükseltildiğinden yeni toplu sözleşme metninde yer almamıştır.

 
YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz