Türkiye Kalkınma Bankası İş İlanı

İlan Sahibi : -

İlan Sahibi Telefon : -

İlan Sahibi E-Posta : -

İlan Açıklaması


personel-araniyorTürkiye Kalkınma Bankası yayınladığı ilanda  17 Uzman Yardımcısı alacağını bildirdi. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 14 Eylül 2013 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinden:

UZMAN YARDIMCISIGİRİŞ SINAV İLANI

GENEL BİLGİLER

Bankamız ilkolarak 1877 sayılı Yetki Kanunu kapsamında, 27.11.1975 tarih ve 13 sayılı KanunHükmünde Kararname ile tüzel kişiliğe sahip anonim şirket şeklinde ve özelhukuk hükümlerine tabi bir kalkınma ve yatırım bankası olarak Devlet Sanayi veİşçi Yatırım Bankası A.Ş. (DESİYAB) adı altında kurulmuştur. Kuruluş işlem vefaaliyetleri 1983 yılında yeniden düzenlenmiş, unvanı 15.07.1988 tarihinde“Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiş ve sanayi sektörüdışındaki sektörleri de finanse etmesine olanak sağlanmıştır.

20.01.1989tarihli Yüksek Planlama Kurulu kararıyla T.C. Turizm Bankası A.Ş. tüm aktif vepasifleriyle, Türkiye Kalkınma Bankasına devredilmiş, böylece Bankanın hizmet verdiği alanlara turizm sektörü de eklenmiştir. Son olarak, Banka’nınkuruluşuna ilişkin 4456 sayılı Kanun, 14.10.1999 tarihinde kabul edilmiş ve 17.10.1999 tarih ve 23849 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

4456 Sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 incimaddesine göre, Banka hizmetlerinin gerektirdiği görevler, 657 sayılı DevletMemurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerinetabi olmayan sözleşmeli personel eli ile yürütülmektedir. Banka personeli, 5510Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu’nun 4 üncü maddesinin c fıkrasıhükümlerine tabidir.

Kamusermayeli bir kalkınma ve yatırım bankası olan Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.nin ilgili olduğu mercii, “Başbakanlık”tır.Genel Müdürlüğü Ankara’dadır ve İstanbul’da bir adet şubesi bulunmaktadır.

Bankamızın amacı, Türkiye’nin kalkınması için anonim şirket statüsündekiteşebbüslere kârlılık ve verimlilik anlayışı içinde kredi vermek, iştirak etmeksuretiyle finansman ve işletme desteği sağlamak, yurt içi ve yurt dışıtasarrufları kalkınmaya dönük yatırımlara yöneltmek, sermaye piyasasınıngelişmesine katkıda bulunmak, yurt içi, yurt dışı ve uluslararası ortakyatırımları finanse etmek ve her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığıişlevlerini yapmaktır.

Bankasermayesinin 500 milyon TL’si kayıtlı, 160 milyon TL’si ise ödenmiştir. Ödenmişsermayesinin %99,08’i T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na ait olup gerikalan kısmı ise İMKB’de işlem görmektedir.

TürkiyeKalkınma Bankası A.Ş, gerek bankacılık sektörünün genel görünümü içinde,gerekse kalkınma ve yatırım bankaları kategorisinde farklı ve giderek önemiartan bir bankacılık örneğini temsil etmektedir. Uzun vadeli kaynaklara dayalıkalkınma bankacılığı alanında 37 yılı aşan tecrübesi ile ülke kalkınmasınınfinansmanına katkıda bulunmaya devam etmektedir. Başta enerji, enerjiverimliliği, imalat sanayi, sağlık, turizm olmak üzere, birçok alanda özel sektör yatırımlarını finansal olarak desteklemektedir.KOBİ’lere toptan bankacılık kanalıyla ulaşarak ürün ve hizmetlerinisunmaktadır. Bankamız aktif büyüklüğü 3.000.000.000 TL’yi geçmiş olup netkarımız 2012 yılında geçmiş döneme göre %84 oranında artış göstererek 43.6 milyon TL olmuştur.

UZMAN YARDIMCILARI YÜKSELMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER, PARASAL HAKLAR VE DİĞER İMKÂNLAR

Uzmanyardımcıları, 3 yıllık yetiştirilme programı sonunda, Genel Müdürlükçe uygungörülecek bir konuda tez hazırlamak ve bu tezi sınav kurulu önünde sözlü olaraksavunmak suretiyle uzmanlığa atanırlar. Uzman olarak atanmış bulunanlar; beşyıllık fiili hizmet süresini tamamlamaları, Kıdem Sınav Kurulu tarafındanbelirlenecek konularda tez hazırlamaları, bu tezin Kıdem Sınav Kurulutarafından kabulü ve yapılacak sözlü sınavda başarılı olmaları halinde kıdemliuzman olarak atanabilirler.

BankamızdaUzman Yardımcısı, Uzman ve Kıdemli Uzman olmak üzere toplam 252 ihtisaspersoneli bulunmaktadır.

UzmanYardımcılığına atanacakların alacakları ücret, her üç ayda bir ödenenikramiyelerle birlikte ortalama 3.000 TL civarındadır.

İhtisaspersoneli gerekli hallerde geçici görevle yurt içi ve yurt dışıgörevlendirmelerde bulunmaktadır. Yurt içi görevlendirmelerde günlük yevmiye 46TL olup konaklama ücretinin 216 TL’ye kadar olan kısmı Bankamız tarafındankarşılanmaktadır. Yurt dışı görevlendirmelerde ise günlük yevmiye tutarı 150$olup konaklama ücretinin 150$’a kadar olan kısmı ile gidiş dönüş yol ücretleriBankamız tarafından karşılanmaktadır.

KPDS sonucu esas alınmak suretiyle derecesinegöre brüt 427 TL ile 160 TL arasında yabancı dil tazminatı ödenmektedir. Ayrıcapersonele eğitim durumuna göre brüt 128 TL ile 64 TL arasında eğitim tazminatıödemesi yapılmaktadır.

Bankakarının birinci temettüden sonra kalan kısmının, Genel Kurulca tespitiyapılacak % 5’e kadar olan bölümü, personelin brüt üç aylık ücreti ile sınırlıolmak ve Banka Yönetim Kurulu’nun tespit edeceği esaslar dâhilinde dağıtılmaküzere, personele temettü olarak ödenebilmektedir.

SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER

TürkiyeKalkınma Bankası AŞ’ye sınavla;

– Hukuk,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri yada en az 4 yıllık lisans eğitimi verip burada sayılan okullara denkliğiYükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretimkurumlarından birini bitirmiş olanlardan 10 Uzman Yardımcısı,

-Mühendislik Fakültesi ya da en az 4 yıllık lisans eğitimi verip bu okullaradenkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanan yabancı fakülte ve yükseköğretimkurumlarından Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, YazılımMühendisliği, Endüstri Mühendisliğinden birini bitirmiş olanlardan 7 UzmanYardımcısı

olmak üzere toplam 17 Uzman Yardımcısı alımı öngörülmektedir.

Giriş sınavıyazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup yazılı sınav 14 Eylül 2013 tarihindeAnkara’da yapılacaktır.

A) Sınavabaşvuracak adayların;

1 – a) Türk vatandaşı olması,

b) Kamuhaklarından yasaklı bulunmaması,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsabile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapiscezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar,anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşısuçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesatkarıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığıdeğerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaması,

ç)Askerlikle ilgisi bulunmaması, askerlik çağına gelmemiş olması veya askerlikçağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olması,

d) Başkakuruluşlara karşı, karşılıksız devir hariç, zorunlu hizmet yükümlülüğübulunmaması,

e) Daha önceçalıştıkları iş yerlerinden disiplin cezası nedeniyle işten çıkarılmamışolması,

f) Mevzuatlamali sektörde çalışması yasaklanmamış olması.

g) 01/01/2013 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olması,

ğ) Sağlıkdurumlarının yurdun her yerinde görev yapmaya, her türlü iklim ve yolculukkoşullarına elverişli olması,

h) Banka tarafından daha önce açılmış UzmanYardımcılığı sınavına bir defadan fazla girmemiş olması,

2 -Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 07-08 Temmuz2012 veya 06-07 Temmuz 2013 tarihinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı(KPSS)’ndan;

– Siyasalbilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezunolanların KPSS26, KPSS32, KPSS35, KPSS40, KPSS45, KPSS51, KPSS53, KPSS55,KPSS61, KPSS 73, KPSS76 veya KPPS113 puan türlerinin herhangi birinden en az 70puan almış olması, başvuruda bulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek180 aday içerisinde bulunması,– Hukukfakültelerinden mezun olanların KPSS11, KPSS12, KPSS13, KPSS15, KPSS21 veyaKPSS103 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması, başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 20 aday içerisindebulunması,

– BilgisayarMühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği,Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezunolanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veya KPSS7 puan türlerinin herhangibirinden en az 70 puan almış olması ve başvuruda bulunanlar arasında yapılacaksıralamada en yüksek 100 aday içerisinde bulunması,

– EndüstriMühendisliği bölümünden mezun olanların KPSS1, KPSS2, KPSS3, KPSS4, KPSS5 veyaKPSS7 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 puan almış olması ve başvurudabulunanlar arasında yapılacak sıralamada en yüksek 40 aday içerisindebulunması,

(Sınavakatılmaya hak kazanan en son aday ile eşit puan alan adaylar da sınavaçağrılacaktır.)

3 -Adayların siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimlerfakülteleri ile Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, EndüstriMühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için ÖSYMtarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihinde yapılan KPSS’ninyabancı dil test sınavından (İngilizce, Fransızca, veAlmanca dillerinin birinden) en az 30 doğru cevap sayısına sahip olması veyaYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisindegerçekleştirilen Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS2011 sonbahar, 2012 ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 50puan almış olması,

– Hukukfakülteleri mezunları için ise ÖSYM tarafından 07-08 Temmuz 2012 tarihindeyapılan KPSS’nin yabancı dil test sınavından(İngilizce, Fransızca, ve Almanca dillerinin birinden)en az 42 doğru cevap sayısına sahip olması veya Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavı (YDS) ya da son iki yıl içerisinde gerçekleştirilen KamuPersoneli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS 2011 sonbahar, 2012ilkbahar/sonbahar)’ndan en az 70 puan almış olması,

4 – GaziÜniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma MerkeziTürkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN noluhesabına havale ücreti alınmaksızın 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırılması

gerekmektedir.

B) Başvuruesnasında istenecek belgeler:

Sınavagirmek isteyen adaylar 07/08/2013–19/08/2013 tarihleriarasında www.kalkinma.com.tr internet sitesi üzerinden başvurudabulunacaklardır. Başvuru koşullarına uygun olduğu belirlenen adaylar anılaninternet sitesinden temin edecekleri Giriş Sınavı Başvuru Formuna aşağıdabelirtilen belgeleri ekleyeceklerdir.

1) 2 adetvesikalık fotoğraf,

2) KPSSSonuç Belgesi (Geçerli KPSS ve KPSS yabancı dil doğru cevap sayısı farklıyıllara ait olan adaylar her iki KPSS Sonuç Belgesini de ibraz edeceklerdir.),KPDS veya YDS sonuç belgesi (KPSS sonuç belgesinde yabancı dil şartısağlanmıyorsa),

3) GaziÜniversitesi’nin Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma MerkeziTürkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR 230001200129400006000037 IBAN noluhesabına 50 TL (Elli Türk Lirası) yatırıldığına dair dekontun aslı.

Adaylar,Giriş Sınavı Başvuru Formunu ve eklerini 26/08/2013tarihi saat 17:30’a kadar Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. İzmir Caddesi No: 35Kızılay/ANKARA adresi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına elden ya da postayolu ile ulaştıracaklardır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuruevrakları eksik olan, evraklarında silinti, kazıntı veya tahrifat olan ve GirişSınavı Başvuru Formunda yanlış ve eksik beyanda bulunan adayların başvurularıkabul edilmeyecektir.

C) Yazılısınava girmeye hak kazanan adayların listesi, www.kalkinma.com.tr adresindenilan edilecektir. Adaylara 09/09/2013-13/09/2013tarihleri arasında http://gazisem.gazi.edu.tr internet sitesi üzerinden SınavGiriş Belgesi verilecek olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınav GirişBelgesi olmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Adaylar sınavda Sınav GirişBelgesi ile birlikte resimli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportbelgelerinden birini ibraz etmek zorundadırlar. Sınava cep telefonu, cepbilgisayarı vb. elektronik araçlarla girilmesi kesinlikle yasaktır.

D) YazılıSınav ve Konuları:

Sınavınyazılı aşaması test biçiminde ve tek oturum halinde yapılacaktır. Sınav 20genel kültür genel yetenek ile 100 alan bilgisi olmak üzere toplam 120 sorudanoluşacaktır.

– Sınavkonuları;

Genel kültürgenel yetenek konuları;

– Güncelsosyal ve ekonomik olaylar

– TürkçeDilbilgisi

– Matematik

– Türkiye Coğrafyası

– Atatürkİlkeleri ve İnkılap Tarihi

I – Siyasalbilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezunolanlar için;

– Mikroİktisat

– Makroİktisat

– Para-Bankave Finansal Piyasalar

– İşletmeİktisadı

– FinansalMatematik

– Muhasebe

* GenelMuhasebe

* MaliyetMuhasebesi

– Hukuk

* AnayasaHukuku

* İdareHukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı )

* MedeniHukuk (Aile hukuku hariç)

* BorçlarHukuku (Genel Hükümler)

* TicaretHukuku (Ticari İşletme, Şirketler ve Kıymetli Evrak Hukuku)

* İcra veİflas Hukuku (Genel Hükümler)

– MaliAnaliz

II – Hukukfakültesinden mezun olanlar için;

– Hukuk

* HukukunTemel İlkeleri

* AnayasaHukuku

* İdareHukuku (Genel Hükümler ve İdari Yargı)

* MedeniHukuk (Aile Hukuku hariç)

* BorçlarHukuku

* TicaretHukuku

* İcra veİflas Hukuku

* UsulHukuku (Ceza Muhakemeleri Usulü ve Hukuk Usulü Muhakemeleri)

III -Mühendislik fakültelerinin Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği,Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar için;

-Mühendislik

* Matematikve mühendislik uygulamaları

* Sayısalmantık tasarımı

* Bilgisayarmimarisi

* Verihaberleşmesi

* Bilgisayarprogramlama

* Bilgisayarağları

* Veriyapıları ve algoritmalar

* İnternetve bilgi güvenliği

* Ağ vebilgi güvenliği

* Genelmatematik

* Genelistatistik

* Olasılıkhesapları

IV- EndüstriMühendisliği Bölümlerinden mezun olanlar için;

– Endüstri Mühendisliği

* Matematik(calculus I-II, diferansiyel denklemler ve lineercebir)

* İstatistik

* YöneylemAraştırması

* YatırımAnalizi

* ServisSistemleri

* ÜretimPlanlama ve Kontrolü

* Benzetim

* Yönetim veOrganizasyon

* FinansalModelleme

sorularından oluşacaktır.

– Sınavdahesap makinası vb. kullanılmayacaktır.

E)Değerlendirme

– Yazılı sınava katılan adaylar arasından en yüksek puan alandanbaşlamak üzere yapılacak sıralamada hukuk fakülteleri mezunlarından ilk 4 aday,siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerimezunlarından ilk 36 aday, mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliğibölümü mezunlarından ilk 8 aday, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-ElektronikMühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veYazılım Mühendisliği bölümü mezunlarından da ilk 20 aday sözlü sınavaçağrılacaktır. Son sıradakiadaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sözlü sınava kabul edilecektir.

– Sözlü sınavda, adayların yazılı sınavda sorumlu oldukları konularailişkin bilgi düzeyleri, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği vemuhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğeuygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genelkültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı gibi hususlar Kurulüyelerince hazırlanacak soru ve cevap setleri ile değerlendirilecektir.

– Adaylarınyazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almalarışarttır.

– Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlünotlarının aritmetik ortalaması alınarak elde edilen ortalama sonuca göre;hukuk ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimlerfakülteleri mezunu ve mühendislik fakültelerinin Endüstri Mühendisliği bölümümezunu ile diğer mühendislik bölümleri mezunu adayların giriş sınavı puanı vebaşarı sırası belirlenecektir. Eşitpuan alan adaylar arasındaki sıralamada mezuniyet sonrası eğitim durumu,yabancı dilbilgisi düzeyi ve KPSS puanı dikkate alınacaktır. Gerek görüldüğündeasil aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir.

– Adaylar,sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların yayımlanmasından itibaren engeç 5 gün içerisinde, Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve AraştırmaMerkezi Türkiye Halk Bankası Gazi Üniversitesi Kampüsü Şubesindeki TR930001200129400006000038 IBAN nolu hesabına 40 TL(Kırk Türk Lirası KDV dahil) itiraz ücreti yatırarakaldıkları banka dekontu ile birlikte Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’ye yazılı olarak yapacaklardır. Süresi geçtikten sonrayapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlardikkate alınmayacaktır.

F) Sözlüsınava katılmaya hak kazananlar, adaylarda aranacak diğer şartlar ile istenecekdiğer belgeler sözlü sınav tarihi ve yeri Bankanın internet sayfasında(www.kalkinma.com.tr) ilan edilecektir.

Giriş sınavını kazananların listesi Bankanın internetsayfasında (www.kalkinma.com.tr) ilan edilecek, ayrıca kazananların adreslerineyazılı olarak tebliğ edilecektir.


İlan Galeri