2017 Yılı Memur Harcırahı Nasıl Hesaplanır?

09.10.2017

Kişi Okumuş

0 Yorum


Harcırah Hesabında Esas Tutulacak Yol Nedir?

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat(alışıldık-bildik) olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Yurtiçi Yol Gideri Nasıl Hesaplanır?

Görev yolculuklarının kendilerine tahsis edilen kamu araçları ile yapıldığı durumlarda yol giderinin ödenmeyeceği esastır.

Yurtiçi görevlere gidenlerden yolculuklarını özel otomobilleriyle yapanlara müstahak oldukları taşıt ücreti, yol gideri olarak verilecektir.

Görevlendirme onayında yer alması koşuluyla uçakla seyahat edilmesi ve buna ilişkin yol giderinin ödenmesi mümkündür.

Yurtiçinden yurtdışına, yurtdışından yurtiçine ve yurtdışında sürekli görevli iken başka yerlere yapılacak sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Yurtdışına geçici veya sürekli görevle gönderilenlere, memuriyet mahallinden Türkiye’deki aktarmasız hareket yerine kadar olan yolculuklar hakkında bu kanunun yurt içi hükümleri uygulanır.

Yurt dışı yolculuklarında mutat taşıt uçak olması nedeniyle özel otomobilleri ile yolculuk yapanlara mutat taşıt olarak uçak ücreti, yol gündeliği ödenmesinde de uçakla yapılan yolculuk süresinin esas alınması gerekir.

Harcırah Verilmesinde Esas Tutulacak Aylık Nedir?

*Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık derecesi esas alınır.

*Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir

Gündelik Nasıl Hesaplanır?

Tanımı: Gündelik genel olarak bir kişinin bir gün için yemek, içme ve konaklaması için yapılan masrafın karşılığıdır.

Yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanununa ekli (H) cetvelinde görev, unvan, ek gösterge ve dereceler esas alınarak tespit edilmektedir. Bu madde uyarınca her yıl Bütçe Kanunlarının ekinde yer alan «H cetveli» nde yurtiçinde verilecek gündelik tutarları belirlenmektedir.

Yurt dışı gündeliklerinin miktarı ise; gidilecek ülke, memur ve hizmetlilerin aylık veya ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre mali yıl itibariyle Maliye Bakanlığının önerisi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenmektedir.

Memuriyet Mahali İçinde Gündelik Verilir mi?

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmemekle birlikte;

Mutat taşıt ücreti ödenir.(alışıldık)

Acele ve zorunlu hallerde daire amirinin onayı ile mutat taşıt dışındaki taşıt ücreti ödenebilir.

Gündelik Hangi Oranlar Üzerinden Ödenir

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda veya yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

 

Gündelik Hesabında Gün Nedir

Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen her 24 saat için bir gün esas alınır.

Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

Denetim Elemanlarının Gündeliği Nasıl Hesaplanır?

33 üncü maddenin b fıkrasında denetim elemanları sayılmış ve bunlardan ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen ;

Türkiye düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,3 katı,

Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,gündelik olarak ödenir.

hükmüne yer verilmiştir.

Geçici Görev Gündeliği Ödenmesinin Sınırı Var mıdır?

Yurtiçinde;

Bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez.

İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

Yurtdışında

İlk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu  müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz.

 

Ancak 42 nci maddenin son fıkrasında sayılanlara bu madde hükmü uygulanmaz. (Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenler 42. Maddenin son fıkrası kapsamındadır.)

Aile Masrafı Nedir?

Aile gideri, memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle başka yere atanmaları halinde aile fertlerinden her biri için bu Kanun hükümlerine göre verilecek harcırahı ifade eder. Aile fertleri için;

1-)Yol Gideri

2-)Yol Gündeliği

3-) Yer Değiştirme Gideri (Sadece Sabit Unsur)

(Aile ferdi sayısı dört ile sınırlıdır.)

Yer Değiştirme Gideri Nedir?

Memur veya hizmetlilerin sürekli bir görevle başka yere atanmaları halinde kendisine ve aile fertlerine ait ev eşyalarının taşıtılmasına ilişkin giderlere karşılık olarak verilir.

Yer Değiştirme Gideri İki Unsurdan Oluşmaktadır:

Sabit Unsur

Değişken Unsur

Yurtiçinde Ödenecek Yer Değiştirme Gideri Ne Kadardır?

Yurt içinde:

Sabit Unsur:

Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye bir koşula bağlı olmaksızın sadece atanmış olması sebebiyle yapılan bir ödeme olup, bu da hakedilen gündeliğin kendisi için 20 katı, aile fertlerinin herbiri için de 10 katı (40 katını geçmemek üzere) tutarındadır.(Sadece 4 aile ferdine verilir).

Değişken Unsur:

Başka bir yere atanan memur ve hizmetliye asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak her bir km için gündeliğinin %5 ‘i oranında yapılan ödemedir.

Değişken unsur sadece kendisine ödenir. Harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

 

Yurtdışında Ödenecek Yer Değiştirme Gideri Ne Kadardır?

Yurt dışında:

Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,  (Sabit Unsur)

Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı,(Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuz iki katını aşamaz). (Sabit Unsur)

Her kilometre veya deniz mili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi.   (Değişken unsur)

olarak hesaplanır.

Yurtdışı Yer Değiştirme Masrafında Hesaba esas tutulacak kilometre veya denizmili nedir?

Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler,

esas tutularak bulunur.

Konaklama Gideri Nedir?

Yurtiçi:

6245 Sayılı Harcırah Kanunu Madde 33 kapsamında açıklandığı üzere;

(b) fıkrasına göre (Denetim elemanları)  gündelik ödenenler hariç; (d) maddesine göre yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. (15/12/2015 tarih ve 29563 sayılı resmi gazetede yayınlanan anayasa mahkemesi kararı ile on günlük süre sınırlaması kaldırılmıştır, görevlendirme süresince konaklama için gündelik ödenmesi karara bağlanmıştır).

Denetim elemanlarına görevlendirme süresince,(madde33-b)

Diğer memur ve hizmetlilere ise her görevlendirmede ve görevlendirme süresince, (15/12/2015-29563 resmi gazete Anayasa Mahkemesi Kararı)  (madde33-d)

Yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirmelere koşuluyla ve belge bedelini aşmamak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı «Konaklama Gideri» olarak ayrıca ödenir.

Konaklama giderinin %50 artırımlı olarak uygulanması yılı Bütçe Kanunuyla H cetvelinde belirlenir. (BK kararı ile değiştirilebilir.) 2013 yılı H Cetvelinde yer alan dipnotta; 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır.denilmektedir.

Konaklama gideri gündeliğin altında olursa %50 artırım uygulanmaz. Fatura esastır. Kısacası konaklama gideri olarak ödenen miktar fatura tutarını aşamaz.


YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz